O meni

Anastazija, profesorica pedagogike in sociologije kulture, magistrica pomoči z umetnostjo.
Navedena so nekatera izobraževanja in delovne izkušnje.

Dodana vrednost izvajalke

 • Multidisciplinarnost strokovnega znanja preko različnih stopenj in smeri izobrazbe.
 • Povezovanje znanja z večletnimi delovnimi izkušnjami.
 • Dolgoletne izkušnje s svetovanjem ob različnih težavah in vprašanjih.
 • Dolgoletne izkušnje s poučevanjem spretnosti učenja. Metode in tehnike, ki bodo omogočile lažje in hitrejše učenje ter več prostega časa.
 • Preko 600 ur supervizij svojega svetovalnega, terapevtskega dela in poučevanja z različnimi supervizorji.
 • Reference, diplome, uradne zahvale, priporočila, uspehi pri delu z uporabniki.

Prizadevam si za svoj lastni napredek v znanju in razumevanju, osebnostno in duhovno rast. Življenje s pestrimi izkušnjami, bogata izobraževalna pot z delom na sebi, ki še ni zaključena, učenje tako doma kot v drugih deželah, uporaba pridobljenih strokovnih in drugih znanj v praksi, med drugim prispevajo k mojemu kvalitetnemu svetovalnemu in pedagoškemu opravljanju ponujenih storitev.

Anastazija B.

- vrh

Izobrazba

Šolala sem se v Ljubljani in v tujini (v Švici, ZDA...). Maturirala na gimnaziji Ivan Cankar, kjer sem obiskovala intenzivni angleški razred. Že od osnovne šole dalje me zanima področje uspešnega učenja. Od gimnazije dalje so me zanimala naslednja področja: socialne, družinske pedagogike, psihologije, psihoterapije, svetovanja, kulture in umetnosti.

Na Filozofski fakulteti sem diplomirala univerzitetni. dipl pedagog in prof. sociologije kulture.

Študij pedagogike je vključeval tako šolski, socialni, predšolski, družinski, andragoški in psihološki modul.

Magistrirala sem iz Pomoči z umetnostjo (kratica PZU)/umetnostne terapije (v mednarodni terminologiji poznano kot "arts therapies").

Sem edukantka (9 let) Transakcijske analize (diploma 101). Transakcijska analiza je teorija osebnosti in interpersonalne komunikacije ter metoda sistematične individualne, skupinske in družinske psihoterapije. Uporablja se lahko tudi na področjih psihologije, pedagogike, socialnega dela, v marketingu.

Izobraževala sem se iz geštalt in integrativne psihoterapije.

Slikanja, risanja in likovne umetnosti sem se učila na šoli Rorvig High school, na Danskem. Za študij sem prejela evropsko štipendijo Cirius.
Na Danskem sem svoje likovne izdelke tudi razstavljala.

Na Pedagoški fakulteti sem s poprečno oceno izpitov 9 uspešno zaključila pedagoško izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje in poučevanja v prvih razredih (dipl. vzgojiteljica). Na Fakulteti za šport, v okviru plavalne zveze sem pridobila naziv diplomirani Vaditelj plavanja.

- vrh

Več o izobraževanju

Izpite predmetov in modulov študija Pomoči z umetnostjo sem opravila s poprečno oceno 9,7. Le ta so vsebovala tako teoretično kot tudi veliko praktičnega znanja in usposabljanja.

 • Pomoč z likovnimi dejavnostmi
 • Povezave umetnostnih področij pomoči z umetnostjo in integrativno umetnostna terapija: pravljice in pripovedovanje zgodb, foto terapija, glasbena, plesna, dramska terapija, lutke v terapiji in lutke kot pomoč v vzgoji in izobraževanju itd.
 • Psihodrama,
 • Integrativna psihoterapija
 • Geštalt psihoterapija
 • Psihološke vsebine.
 • Kulturološke in komunikološke vsebine: antropologija, sociologija kulture, komunikacija
 • Keramika- Kiparstvo kot dialog med obliko materialom in tehniko
 • Aplikativno socialno in specialno pedagoške vsebine
 • Video in novi mediji
 • Supervizija
 • Praktično usposabljanje v različnih zunanjih ustanovah in drugi

V študiju sem resnično uživala, saj je program vseboval tako umetniška kot svetovalna področja. Poleg domačih profesorjev so nas izobraževali tudi umetnostni profesorji in umetnostni terapevti iz tujine (Nizozemska, Velika Britanija, Finska, ZDA idr.). Všeč mi je bilo, da je študij v velikem delu potekal v obliki interaktivnih izkustvenih delavnic s teoretskimi utemeljitvami obravnavanih študijskih vsebin, praktičnem učenja vodenja delavnic in študijsko prakso v ustanovah. Poleg teoretičnih okvirjev je bil poudarek na razvijanju specifičnih sposobnosti in veščin. Znanje uspešno uporabljam tako pri svetovalnem delu kot v delavnicah osebne rasti.

V magistrskem delu sem raziskovala: “Kako Pomoč z umetnostjo (kratica PZU) vpliva na splošno počutje učencev, na intenzivnost posameznih čustev kot so veselje, strah, jeza, zadovoljstvo itd. Nadalje me je zanimalo, kako vpliva na prepoznavanje in izražanje čustev, na nova spoznanja o sebi, na vedenje, komunikacijo, socialno interakcijo, učno uspešnost in zadovoljevanje temeljnih psiholoških potreb učencev kot jih opredeljuje realitetna terapija/teorija.Na vseh področjih sem beležila pozitivne rezultate.”
- vrh

V času zaposlitve sem opravila več strokovnih izobraževanj, ki bogatijo svetovalne, terapevtske in pedagoško tehnike mojega dela.
Naj naštejem le nekatere:

 • Psihološko preventivno delo z mladostniki in Mladinske delavnice
 • Daljše izobraževanje: psihološke delavnice z integrativnim pristopom
 • Aktivnosti za posamezne vidike pozornosti in samoumirjanje
 • Uporaba lutke v svetovanju in psihoterapiji
 • Načini za konstruktivno reševanje in preprečevanje konfliktov
 • Vzgojno zahtevnejši otroci in delo s starši
 • Kako pomagati otroku razumeti svoja čustva in se nanje ustrezno odzivati
 • Nemirni in moteči otroci
 • Ustvarjalni pristopi pri delu z otroki s posebnimi potrebami; Inkluzija otrok s posebnimi potrebami; Disleksija
 • Spolna zloraba, prepoznavanje in delo
 • Supervizijske skupine v šoli in vrtcu
 • Jaz sporočila v pedagoškem delu
 • Sodobni pristopi k učenju in trening nebesedne komunikacije
 • Konference Plesne pedagogike; Kinestetični pristop k učenju umetnosti jezika
 • Pedagoško -andragoški dnevi

Nekaj let sem raziskovala, se izobraževala, bila vključena v projekte in delala v tujini: v ZDA, Švici, Ukrajini, Franciji, na Norveškem in na Danskem.

- vrh

Delovne izkušnje in zaposlitev

Z delom v različnih ustanovah sem pridobila veliko fleksibilnosti in različnih praktičnih znanj, prav tako me je to spodbudilo k ustanovitvi lastnega podjetja. Nekatere delovne izkušnje na področjih, ki jih ponujam pa segajo že v osnovno šolo. Takrat sem na primer organizirala in izvajala učno pomoč vrstnikom in mlajšim učencem ter aktivno sodelovala pri organizaciji kulturnega življenja na osnovni šoli. V zadnjem razredu sem bila izbrana, da se kot predstavnica šole udeležim izmenjave bivanja v tujini z danskimi osnovnošolci. Bivanje na Danskem in spoznavanje, kako živijo in se šolajo drugje me je že takrat zelo pritegnilo.

Kot članica ZTS sem še ne polnoletna na izletih in taborih vodila skupino mlajših članov. Učila sem jih spretnosti življenja v naravi in pozitivnega odnosa do narave.

Svoje znanje sem v času študija izpopolnjevala s prakso v dijaškem in mladinskem domu, v vrtcu kot vzgojiteljica. Ves čas sem učila metode uspešnega učenja in inštruirala.

V času študija in po diplomi sem več let opravljala delo prostovoljne svetovalke obsojencu na prestajanju kazni zapora. Svetovanje je ob rednih supervizijah organiziralo Ministrstvo za pravosodje.

V času zaposlitve je bilo moje delo povezano z dejavnostmi, ki jih sedaj nudim uporabnikom: svetovanje, delavnice, uspešno učenje in podobno. Opravljena imam dva strokovna izpita: na Ministrstvu za zdravstvo, družino in socialno varstvo ter Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje. Imam naziv mentorica.
V okviru projekta Mladinske delavnice sem delavnice izvajala z osnovnošolci in sodelovala pri usposabljanju različnih skupin ljudi za izvajanje le teh.

Na Centru za socialno delo, sem aktivno sodelovala pri ustanavljanju in delu prvega otroškega telefona v Sloveniji. Delo je obsegalo postavitev telefona izobraževanje prostovoljcev, sodelovanje s telefonom Azzurro v Italiji, svetovanje, pogovor in nudenje osebne pomoči otrokom v stiski, timske sestanke s strokovnimi delavci in redne supervizije. Za delo in uvajanje novosti v socialnem delu sem prejela zahvalno plaketo takratne ministrice za zdravstvo, družino in socialno varstvo.
Zaposlena sem bila v osnovni šoli in vrtcu kot svetovalna delavka, kot učiteljica v mednarodni šoli, in učiteljica individualne dodatne učne pomoči ter vzgojiteljica. Pri svojem delu z otroki in šolarji sem ves čas aktivno sodelovala s starši otrok in učencev ter jim svetovala, prav tako z drugimi strokovnimi delavci in ustanovami.

Za pedagoške delavce, starše in bodoče izvajalce javnih del sem vodila seminarje z delavnicami in predavanji s področja transakcijske analize, komunikacije, emocij, odnosa do avtoritete in drugih tem. Izvajala sem jih v vrtcih, šolah, centrih za socialno delo. Deset let sem sodelovala s Centrom Glotta Nova, kjer sem, predavala, vodila seminarje in delavnice za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju. (glej priporočila)

Kot vzgojiteljica ali pedagoški vodja se od študentskih let dalje udeležujem letovanj in drugih aktivnosti, ki jih je za otroke in učence organizira ZPMS.

Ob 20 letnici vrtca Ringaraja sem bila vodja in koordinatorica postavitve likovne razstave na glavnem trgu v Vidmu. Razstava je bila zelo dobro sprejeta in pohvaljena s strani občanov in župana. V šolskem letu 2013/14 sem v okviru slovenskih ekošol vodila, organizirala in izvajala projekt za trajnostni razvoj Likovni natečaj – Prednovoletni čas.

Imam dobre izkušnje z izvajanjem Pomoči z umetnostjo (PZU) v širokem razponu različnih pristopov in uporabo teh tako v individualni kot skupinski obliki v različnih ustanovah: Šent; Center za usposabljanje, delo in varstvo DB; osnovne šole; vrtec; Mladinski dom in druge.
- vrh

Umetnost

Od otroških let dalje sem povezana z umetnostjo in vključena v različne umetnostne dejavnosti. Naj jih naštejem le nekaj.
Kot osnovnošolka in gimnazijka sem plesala ritmiko in balet in zaključila štiri razrede baletne šole. V dijaških letih sem se z avdicijo vključila v študentski plesni klub Kazina. Imeli smo več nastopov. Najbolj odmeven je bil balet avtorja Metoda Jerasa z naslovom Ravensbruck. Izvajali smo ga v Cankarjevem domu in v okviru turneje po Sloveniji. Balet je posnela slovenska televizija. Redno sem se udeleževala Poletnih plesnih šol, ki jih je organizirala Zveza kulturnih organizacij Slovenije in plesala v plesnem studiu Intakt. Udeležujem se plesnih konferenc v Velenju. Prav tako sem se preko avdicije vključila v Šentjakobsko gledališče in igrala v predstavah. Pri Andresu Valdesu sem se učila pantomimo. Kasneje sem kot igralka gledališča Boldrik leta 1997 igrala v zelo odmevni predstavi Ptica v zenici sonca, v režiji Simone Zorc. Predstava je imela pozitivno kritiko v časopisu Delo, vse izvedbe so bile razprodane, spremljala jo je razstava fotografij predstave v Ljubljani.

Leta 2007 sem se v ZDA udeležila seminarja o filmu, ki ga je vodil priznani režiser David Lynch.

V okviru magisterskega študija PZU sem slikala, kiparila, plesala in bila dramsko ter glasbeno ustvarjalna.
Zadnji umetniški nastop: sedem študentk in mentorica PZU smo julija 2013 v Benetkah, ob otvoritvi kiparske razstave beneških brezdomcev, z naslovom Bujenje identitete, izvedle predstavo. Predstava je bila plesno-gibalna improvizacija z uporabo različnih tkanin, igranjem na inštrumente in zvokov lastnega glasu. K sodelovanju v improvizirani predstavi smo z gibi in zvoki inštrumentov povabile obiskovalce razstave in brezdomce. Dogodek je zabeležen v obliki videa.
Plakat s predstave
Plakat s predstave

Prizadevam si za svoj lastni napredek v znanju in razumevanju, osebnostno in duhovno rast. Življenje s pestrimi izkušnjami, bogata izobraževalna pot z delom na sebi, ki še ni zaključena, učenje tako doma kot v drugih deželah, uporaba pridobljenih strokovnih in drugih znanj v praksi, med drugim prispevajo k mojemu kvalitetnemu svetovalnemu in pedagoškemu opravljanju ponujenih delu.
- vrh

Potrdila in priporočila

Mnenja o kreativnih delavnicah in PZU


Vesele praznike in srečno novo leto 2018!