SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

 

Spletna stran tivya.eu je namenjena vsem, ki na njo zaidejo iz kakršnega koli razloga. Namenjena je izobraževanju in naročilu na izbrano storitev, ali pa ogledu ponudbe. Dolžnost vseh uporabnikov je, da pazijo na red spletne strani – torej se obvezujejo, da ne bodo smetili po komentarjih, ali spletni strani povzročali kakršne koli druge škode.

Splošni pogoji veljajo za izobraževanja, mentoriranje učenja, svetovanje, delavnice, ki jih izvaja podjetje TIVIYA, Pomožne dejavnosti za izobraževanje Anastazija Babič, s.p. (v nadaljevanju: TIVIYA ). TIVIYA je sprejela te splošne pogoje.

Vsak udeleženec s prijavo na posamezno izobraževanje, dogodek, mentoriranje šolskega učenja, inštruiranja, svetovanje ki ga izvaja TIVIYA, sprejema te splošne pogoje.

Spletna stran, slike ter objave na spletni strani so napisani v najboljši veri pomoči uporabnikom in iz srca, v njih se kdaj lahko pojavi tudi kakšna napaka – za kar se vam že v naprej opravičujemo in vas opozarjamo, da ne prevzemamo nobene odgovornosti, če boste po dobljenih informacijah v njem, utrpeli kakršno koli škodo.

Splošno pogoji izobraževanj

Splošni pogoji poslovanja podjetje TIVIYA, Pomožne dejavnosti za izobraževanje Anastazija Babič, s.p. (v nadaljevanju: Splošni pogoji) se nanašajo na vse dogodke (seminarje, delavnice, konference predavanja in druge dogodke izobraževalne in/ali informativne narave – v nadaljevanju: Dogodki/Dogodek) in izobraževalne programe (avdio in video izobraževalne programe, on-line izobraževalne programe, besedila in druga izobraževalna gradiva v kateremkoli formatu – v nadaljevanju: izobraževanja), ki jih organizira in izvaja podjetje TIVIYA, Pomožne dejavnosti za izobraževanje Anastazija Babič, s.p.

Splošni pogoji urejajo tudi postopek prijave in odjave na posamezno vrsto izobraževanja, pred izvedbo posameznega Dogodka, varovanje osebnih podatkov in izvedbo Dogodkov.

Splošni pogoji veljajo in se uporabljajo za vse Dogodke in udeležence enako, razen če je v okviru prijave na posamezen Dogodek določeno drugače s strani izvajalca podjetja TIVIYA.

Splošni pogoji so sestavni del vsake prijavnice na vsak Dogodek, ne glede na obliko prijave na Dogodek (pisno, preko spletne strani ali na drug način, ki izkazuje osebo in Dogodek, na katero se je ta oseba prijavila). Vsaka oseba, ki se prijavi na posamezen Dogodek, v celoti, nepreklicno in brezpogojno sprejema te Splošne pogoje.

Splošni pogoji so v obliki pravnega obvestila v vsakokratni veljavni različici objavljeni na spletni strani Organizatorja (https://tivya.eu) in se lahko občasno spreminjajo. V času prijave na posamezen Dogodek veljajo Splošni pogoji, ki so v tem času objavljeni na spletni strani https:// tivya.eu

PRIJAVA

Prijava na Dogodek, mentoriranje učenja, svetovanje mora biti pisna, v tiskani obliki, preko Katisa ali spletnega obrazca, po pošti, elektronski pošti, razen če ni dogovorjeno drugače. Prijava preko Katisa oziroma spletnega obrazca je potrjena, ko udeleženec prejme potrditveno e-poštno sporočilo.

TIVIYA si pridružuje pravico, da vsako prijavo zavrne oz. odpove brez obrazložitve. To velja tudi v primeru, da je stranka že nakazala denar. V tem primeru Organizator denar vrne.

KOTIZACIJA

Navodila za plačilo in rok plačila za posamezen Dogodek (vključno z možnostmi obročnega plačevanja in prihranki pod določenimi pogoji) prejmejo vsi prijavitelji po prijavi na e-poštni naslov, ki so ga navedli na prijavnici.

Izvajalec seminarja, izobraževanja mentoriranja učenja, svetovanja, inštruiranja posreduje ustrezen račun oz. e-račun plačniku kotizacije, ki ga udeleženec navede v prijavi.

Kotizacija vključuje različno glede na določeno vsebino in čas izvedbe dogodka. Za vse dogodke pa velja, da vključuje izvedbo izobraževanja. Po dogovoru in vnaprejšnjem obvestilu vključuje gradivo ali/in prigrizke med odmori. V kolikor dogodek za pedagoške delavce traja 8 in več, kotizacija vključuje tudi potrdilo o udeležbi, s katerim lahko udeleženec uveljavlja točke za napredovanje v naziv na področju VIZ.

Udeleženec prejme potrdilo o udeležbi po izpolnitvi naslednjih pogojev: udeležba na seminarju, izpolnjen evalvacijski vprašalnik (za prijave v Katisu) in poravnane obveznosti iz naslova plačila kotizacije.

ODPOVED UDELEŽBE IZOBRAŽEVANJA

Odpoved s strani stranke je možna le v pisni obliki, posredovani po e-pošti na naslov Anastazi_Bab @ tivya.eu
Ustnih odpovedi, posredovanih po telefonu, Organizator ne sprejema.

Za pisne odjave, ki jih izvajalec prejme 4 delovne dni pred razpisanim terminom izobraževanja, kotizacijo vrne v celoti. Pri odjavah po tem roku ali ob neudeležbi izobraževanja je udeleženec dolžan plačati kotizacijo v celoti. V primeru pozne odjave oz. neudeležbe na dogodku je udeleženec dolžan poravnati kotizacijo v celoti oziroma se že plačana kotizacija v celoti zadrži. V primeru nepredvidenih okoliščin (bolezen, naravne nesreče, ipd.) lahko organizator ponudi udeležencu možnost, da plačano kotizacijo iz tega naslova, vnovči za prijavo na katerem drugem razpisanem seminarju, izobraževanja izvajalca.

Pogoji poslovanja, s katerimi se je potrebno s podpisom strinjati ob prijavi na dotični Dogodek, celovito in popolno opredeljujejo možnosti za odpoved prijave, vključno z njeno odsotnostjo, če ni v Pogojih poslovanja navedeno drugače.

PROGRAM

Organizator jamči za izvedbo objavljenega programa, vendar si pridržuje pravico do delnih vsebinskih sprememb.

FOTOGRAFIRANJE IN VIDEO SNEMANJE DOGODKOV

Organizator si pridružuje pravico do avdio, video in foto dokumentiranja dogodka. Gradiva so last organizatorja. Organizator lahko avdio, video in foto gradiva z dogodkov časovno neomejeno uporablja v promocijske namene.

DELOVNO GRADIVO

Delovno gradivo ali spletno gradivo , ki ga pripravi izvajalec je last izvajalca, podjetja.

PREZENTACIJE IZVAJALCA

Prezentacije, ki jih uporablja izvajalec programa za predstavitev vsebin na izobraževalnih dogodkih, so njihovo avtorsko delo. Izjemoma in po dogovoru se lahko pošljejo v taki ali skrajšani obliki udeležencem izobraževanja.

PARKIRANJE

Organizator si bo prizadeval, da udeležence seznani z možnostjo brezplačnega parkiranja v bližini kraja dogodka. Za parkiranje poskrbijo udeleženci sami, zanj organizator ne odgovarja.

OBVEŠČANJE

Udeleženec soglaša k obveščanju o ponudbi izvajalca. Udeleženec lahko soglasje za obveščanje kadarkoli prekliče s pisnim obvestilom organizatorju.

SPREMEMBA TERMINA IN/ALI LOKACIJE IZOBRAŽEVALNEGA DOGODKA

Izvajalec si pridržuje pravico do terminske ali prostorske spremembe Dogodka (v območju ne več kot 15 km od prvotno predvidenega kraja dogodka) zaradi objektivnih razlogov oz. višje sile.

ODPOVED IZOBRAŽEVALNEGA DOGODKA

Izvajalec si pridržuje pravico do odpovedi Dogodka zaradi premajhnega števila prijav, drugih objektivnih razlogov ali višje sile. V tem primeru bo organizator obvestil vse prijavljene najmanj dva delovna dneva pred napovedanim izobraževanjem. Obveščanje bo potekalo po e-pošti ali telefonu. V primeru odpovedi Dogodka bo organizator vsa dospela plačila vrnil v celoti ali po dogovoru z udeležencem zadržal sredstva za udeležbo na drugemdogodku v tekočem letu.

Pridržujemo si pravico do spremembe lokacije in spremembe termina Dogodka. O kakršnikoli spremembi vse udeležence pravočasno obvestimo. Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

SEMINARSKO GRADIVO

Udeleženci občasno in po dogovoru prejmejo seminarsko gradivo v papirni ali elektronski obliki, o čemer organizator udeležence seznani. Seminarsko gradivo je avtorsko zaščiteno in je namenjeno udeležencem izobraževanja za lastno uporabo. Razmnoževanje ali distribuiranje delov ali celote brez soglasja organizatorja, izvajalca ni dovoljeno.

ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV

Organizator, izvajalec si prizadeva svoja izobraževanja čim bolj ter v skladu s svojimi možnostmi in odgovornostmi približati pričakovanjem udeležencev, zato pri izobraževanju spremljamo zadovoljstvo udeležencev z evalvacijskimi vprašalniki ali pisnimi mnenji. V primeru, da z izobraževanjem niso bili zadovoljni, organizator sprejema vse morebitne pripombe in pritožbe pisno v roku pet dni po zaključku izobraževanja.

Udeleženci, ki oddajo izvajalki, vodji podjetja Tiviya, Pomožne dejavnosti za izobraževanje, Anastazija Babič s.p. pisna pozitivna mnenja o dogodkih/dogodku s tem dovoljujejo njihovo objavo na spletnih mestih imenovanega podjetja in promocijsko objavo v vabilih na prihodnje dogodke

Morebitno nezadovoljstvo rešujemo s sodelovanjem med udeležencem izobraževanja. Za vse pritožbe, ki jih ne bi bilo mogoče rešiti sporazumno, pa je pristojno sodišče v Ljubljani.

PROGRAM MENTORIRANJA UČENJA, SVETOVANJA IN DRUGE STORITVE ZA FIZIČNE OSEBE

Izjava o omejitvi odgovornosti- Disclaimer

Kot kupec programa, storitve se strinjate, da pri uporabi informacij, v tem našem programu, izdelku ali storitvi in prek tega programa, uporabljate po lastni presoji in izvajate na lastno odgovornost. Strinjate se s pravilnikom o zavrnitvi odgovornosti na našem spletnem mestu.

Vaša uporaba kakršnih koli informacij ali gradiva prek naših programov, izdelkov ali storitev, ki so dostopni na ali prek tega spletnega mesta ali kako drugače, je v celoti na vašo lastno odgovornost, in mi za to ne odgovarjamo. Vaša lastna odgovornost je, da prepoznate tveganja uporabe katerega koli od naših programov, izdelkov ali storitev. Prevzemate odgovornost za svoje odločitve, svoja dejanja, uporabo ali neuporabo katere koli informacije v naših programih, izdelkih in storitvah in potrjujete, da uporabljate ali ne uporabljate program, izdelek ali storitev na lastno odgovornost.

Vsebino, pridobljeno s tem programom, izdelkom ali storitvijo ali prek tega programa, so oblikovali posamezniki,ki niso medicinsko usposobljeni ali za posameznike, ki niso medicinsko usposobljeni. Izrecno navajamo, da informacije, ki vam jih posredujemo, ne diagnosticirajo ali zdravijo telesne ali duševne bolezni ali na kakršen koli način predpisujejo zdravila ali drugo zdravljenje. Nismo, niti se ne predstavljamo kot zdravnik, zdravstveni delavec, finančni svetovalec ali član verskih duhovnikov in v povezavi s tem ni nobenih zahtevkov.

Nič v programu, izdelku ali storitvi ni namenjeno nadomestilu za medicinsko diagnozo ali zdravljenje, ki ga lahko zagotovi vaš zdravnik, izvajalec  ali drug usposobljen zdravstveni delavec. Vedno se morate posvetovati s svojim zdravnikom ali drugim usposobljenim zdravstvenim delavcem glede kakršnega koli posebnega zdravstvenega stanja, ki se nanaša na vas.

Potrjujete, da nismo in ne dajemo nikakršnih predstav o zdravljenju zdravstvenih, duhovnih, mentalnih bolezni,  prihodnjih prihodkih, stroških, morebitni dobičkonosnosti ali kakršni koli izgubi, ki bi lahko nastala kot posledica vašega sodelovanje v tem programu, izdelku ali storitvi.

Ne moremo in ne jamčimo, da boste dosegli določen rezultat, vi pa sprejemate in razumete, da so rezultati pri vsakem posamezniku različni.

Politika vračila vašega plačila 

Vaše zadovoljstvo s programom, izdelkom ali storitvijo je za nas pomembno. Kljub temu, zaradi obsežnega, daljšega časa, truda, priprav in skrbi, ki je vložena v ustvarjanje in/ali zagotavljanje naših programov, izdelkov in storitev, potrjujete, da ne ponujamo vračila nobenega dela vašega plačila za katerega koli od naših programov, izdelkov, in storitve. Z uporabo in/ali nakupom katerega koli od naših programov, izdelkov in storitev razumete in se strinjate, da so vse prodaje dokončne in da iz kakršnega koli razloga ne bo zagotovljenega vračila.

Daljši individualni program se izjemoma lahko zaradi zdravstvenih razlogov in ustreznega zdravniškega potrdila zdravnika odloži oz. prestavi na kasnejši čas, vendar največ za dobo 10 mesecev.

Pred vašim plačilom,ki je večje od 320 evrov za  izdelek , program ali storitev omogočamo brezplačen individualen pogovor za vašo informirano odločitev.

Prekinitev

Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji zavrnemo ali ukinemo vaš dostop do programa, izdelka, storitve in/ali našega spletnega mesta, zasebne Facebook strani skupine, e-poštnih sporočil ali katerega koli drugega načina komunikacije, povezanega s programom, izdelkom ali stotitvijo kadarkoli brez predhodnega obvestila.

V primeru preklica ali prekinitve zapadejo vsa preostala dolgovana stanja in nimate več dovoljenja za dostop do programa, izdelka, storitve ali našega spletnega mesta, zasebne Facebook skupine, e-pošte ali katerega koli ali drugega načina komunikacije, na katere vpliva tak preklic ali prenehanje. Omejitve, ki so vam bile naložene v zvezi z gradivom, prejetim za program, izdelek ali storitev, ter vse zavrnitve odgovornosti in omejitve odgovornosti, določene v teh pogojih, ostanejo v veljavi ob prenehanju vašega dostopa in veljajo v celoti.

V kolikor se stranka med programom mentoriranja učenja, torej se program že izvaja in se je že izvedlo vsaj eno srečanje z učencem, odloči, da želi program prekiniti in je 4 mesečni programom mentoriranja učenja s strani stranke plačan v celoti, stranka je za plačilo prejela račun, izvedlo se je najmanj eno srečanje programa mentoriranja učenja, izvajalka je pripravljena program izvesti v celoti, v brezplačnem pogovoru s staršem pred programom mentoriranja učenja je ugotovila, da je uporabnik ustrezen, v tem primeru podjetje Tiviya, Pomožne dejavnosti za izobraževanje, Anastazija Babič s.p. denarja stranki ne vrača. V kolikor uporabnik določen čas ne more sodelovati v programu mentoriranja učenja zaradi nastopa bolezni ali drugih zdravstvenih razlogov, se program izjemoma lahko izvede kasneje, po ozdravitvi uporabnika, vendar največ 9 mesecev po nastopu bolezni. V primeru datumske prestavitve izvedbe programa zaradi zdravstvenih razlogov, bolezni je potrebno poslati na naslov podjetja uradno potrdilo zdravnika. Po času 9 mesecev od nastopa zdravstvenih razlogov, bolezni uporabnika program in vložek denarja zapadeta. Prispevek namenjen mentoriranju učenja se izjemoma lahko porabi namesto za mentoriranje učenja za druge višje cenovne storitve kot na primer svetovanje družini, pomoč z umetnostjo.

NAGRADNA IGRA IN PRIJAVA NA E-NOVICE

Vsi uporabniki, ki bodo kakorkoli sodelovali z organizatorjem, bodo avtomatično dodani na listo za obveščanje. To za vsakega uporabnika pomeni, da bo občasno od organizatorja prejel elektronsko sporočilo z obvestilom o aktualnih dogodkih izvajalca. Pod nobenim pogojem vaše elektronske naslove ne bomo delili s tretjimi osebami ali jih kako drugače javno objavljali. Vse osebne podatke naših uporabnikov skrbno varujemo in hranimo. Vsak posameznik se od obveščanja lahko kadarkoli odjavi v prejeti e-pošti.

Organizator se po najboljših močeh trudi, da potencialnim udeležencem dobro in natančno predstavi svoje Dogodke in Izobraževalne programe ter njihovo zmožnost, da jim pomagajo. Udeleženci so sami odgovorni za svoje rezultate, ki so odvisni tudi od njihovega znanja, spretnosti, situacije in količine časa, zavzetosti in truda, ki ga vložijo v implementacijo znanja pridobljenega na dogodku. Organizator ne daje garancij o rezultatih, ki jih lahko dosežete kot rezultat udeležbe na posameznem Dogodku ali uporabe Izobraževalnih programov.

Organizator uporablja izjave udeležencev v zvezi z njihovim napredkom ali drugimi rezultati, ki so jih dosegli udeleženci Dogodkov in Izobraževalnih programov. Te izjave ne pomenijo, da boste tudi vi ali drugi dosegali take rezultate.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec spletne strani tivya.eu je v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), zavezan k varovanju osebnih podatkov svojih uporabnikov. Za potrebe izvajanja svojih storitev podjetje TIVIYA, Pomožne dejavnosti za izobraževanje Anastazija Babič, s.p. (v nadaljevanju TIVIYA) zbira podatke, ki jih je uporabnik posredoval preko katerega od obrazcev na naši spletni strani: ime, elektronsko pošto, ter uporabniško ime, ki jih uporabniki vnesete v obrazce na spletnem mestu tivya.eu, prav tako prejete osebne podatke, navedene v prijavnici, na listi prisotnosti, skrbno hranil, ter jih brez privolitve posameznih oseb, na katere se podatki nanašajo, ne bo posredoval tretjim osebam.

Organizator zagotavlja visoko raven varovanja osebnih podatkov. Upravljavec spletne strani tivya.eu je v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), zavezan k trajnemu varovanju osebnih podatkov svojih uporabnikov pred zlorabo, izgubo ali nepooblaščenim dostopom. Podatke bo podjetje TIVIYA uporabljalo izključno za komunikacijo z uporabnikom in ne bodo posredovani tretjim osebam. (izven podjetja TIVIYA) Podatki se hranijo in uporabljajo do preklica uporabnikov, ki ga lahko kadarkoli posredujejo preko kontakta Anastazi_Bab (@) tivya.eu. Za točnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki, ne odgovarjamo.

Spletna stran tivya.eu vsebuje povezave tudi na druge spletne strani. Za pogoje poslovanja, pravila zasebnosti, zaščito in varnost na drugih spletnih straneh, ki jih obiščete in niso v upravljanju podjetja TIVIYA, ni odgovoren upravljavec spletnega mesta tivya.eu.

Hvala za razumevanje,
Tiviya, Pomožne dejavnosti za izobraževanje, Anastazija Babič s.p. Ljubljana, 25. maj 2018

Ljubljana, 25. maj 2018

Prijavite se na E-novice